Forum STOGINET Strona Główna STOGINET
sieć STOGINET
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Regulmin STOGINET

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum STOGINET Strona Główna -> STOGINET - sprawy sieci
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
stoginet
AdministratorDołączył: 16 Mar 2006
Posty: 72
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:00, 8 Wrz 2013    Temat postu: Regulmin STOGINET

Regulamin świadczenia usług do internetu przez fimrę „STOGINET" Józef Drogoń 80-281 Gdańsk ul.Leśna Góra 44”

§ 1 Zakres usług Operatora
1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usługi Dostępu do Internetu, przez Firmę STOGINET .
2. Usługa łącza internetowego polega na: a) utworzeniu Łącza Dostępowego pomiędzy siedzibą Abonenta a routerem dostępowym STOGINET . b) przydzieleniu unikatowego adresu IP w domenie należącej do STOGINET . c) tranzycie pakietów do i z globalnej sieci Internet.
3. Szczegółowe dane dotyczące Łącza Dostępowego są określone w umowie.

§ 2 Zawarcie Umowy
1. Umowa zawarta jest na czas określony lub na czas nieokreślony.
2. W imieniu STOGINET Umowę zawiera właściciel firmy.: a) zawarcie Umowy do świadczenia usługi Internetowej na rzecz Abonenta jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem ze zmianami wynikającymi z Umowy lub warunków promocji.
3.Umowa zawarta jest po stwierdzeniu tożsamości osoby zamierzającej skorzystać z usług:
a) w przypadku osób fizycznych na podstawie dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania,
4. Umowa zawarta jest z osobą fizyczną, prawną, posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, w której ma być zainstalowane Urządzenie Dostępowe. Przez tytuł prawny rozumie się uprawnienie do korzystania z nieruchomości stanowiącej budynek bądź lokal (mieszkalny lub użytkowy), potwierdzone decyzją administracyjną.
6. W przypadku zawierania Umowy z osobą fizyczną STOGINET będzie gromadzić w swojej bazie i przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądać ich usunięcia.
7. STOGINET zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do zawarcia Umowy.
8. STOGINET uzależnia zawarcie Umowy od istnienia możliwości technicznych świadczenia Abonentowi usługi Internetowej.

§ 3 Rozpoczęcie świadczenia usługi
1. STOGINET rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym w Umowie.
2. Rozpoczęcie świadczenia przez STOGINET usługi następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Abonenta.
3. W celu umożliwienia STOGINET instalacji oraz przeprowadzenia testów Abonent umożliwi wstęp na teren siedziby Abonenta.
§ 4 Zmiana Umowy,
Zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinny zawierać w szczególności datę sporządzenia , dane Abonenta wraz z adresem zameldowania i numerem, pesel lub NIP regon dla firm .

§ 5 Zawieszenie usługi Internet
1. STOGINET ma prawo Zawieszenia usługi Internet, w przypadku:
a) pozostawania w zwłoce z należnością za usługę przez okres dłuższy niż 14 dni od daty na rachunku, fakturze,
b) jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy urzadzeń ,działania Sieci STOGINET , c) przyłączenia do Urządzeń Dostępowych przez Abonenta urządzeń nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy;
d) udostępniania usługi Internet, osobom trzecim bez wiedzy i pisemnej zgody STOGINET ;
e) wykorzystywania przez Abonenta usługi Internet dla celów sprzecznych z prawem lub w sposób którego celem jest zaburzenie pracy sieci lub utrudnienie pracy innych użytkowników sieci Internet;
f) nie poinformowania przez Abonenta o zmianach określonych w § 12 niniejszego Regulaminu;
2. W okresie Zawieszenia usługi Internet pobierana jest opłata z tytułu rezerwacji zasobów sieci w wysokości abonamentu.

§ 6 Rozwiązanie Umowy
1. Abonent może rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Jeżeli okres świadczenia usługi został określony w Umowie terminem, rozwiązanie Umowy następuje wraz z końcem tego terminu. 3. Jeżeli Umowa zawarta jest na 12 miesiący , rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim miesiącu na koniec okresu rozliczeniowego,
4. STOGINET może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
a) ograniczenia uprawnień przyznanych STOGINET w zakresie świadczenia usług stałego dostępu do Internetu;
5. Rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego , lub w dniu oznaczonym w zawiadomieniu.
6.Wypowiedzenie umowy jest ważne tylko drogą pisemną, potwierdzone listem poleconym na adres firmy STOGINET podany w zawartej umowie i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, liczy się dzień odbioru pisma lub dostarczenia z potwierdzeniem,
7. w przypadku zerwania umowy lub braku podania pisemnego naliczana jest opłata według cennika.
8. Z dniem rozwiązania Umowy STOGINET zaprzestaje świadczenia usługi na rzecz Abonenta.

§ 7 Urządzenia Dostępowe
1. STOGINET zainstaluje w siedzibie Abonenta, na czas obowiązywania Umowy, Urządzenia Dostępowe określone w Umowie. Opłata za korzystanie z Urządzeń Dostępowych zawarta jest w Abonamencie.
2. Urządzenia Dostępowe stanowią przedmiot własności STOGINET .
3. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenia Dostępowe zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
4. Abonent nie może dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń w sieci bez pisemnej zgody STOGINET
5. Abonent zobowiązany jest powiadomić STOGINET o wszelkich usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń Dostępowych.
6. Naprawa Urządzeń Dostępowych wykonywana jest przez STOGINET i na jego koszt, z zastrzeżeniem Punktu 7 poniżej.
7. Abonent odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utracenie Urządzeń Dostępowych lub jego części w pełnej wysokości szkody poniesionej przez STOGINET i spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. STOGINET ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzeń Dostępowych w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:
a) samowolnej naprawy dokonanej przez Abonenta; b) świadomego zniszczenia Urządzeń Dostępowych; c) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń Dostępowych; d) nie powiadomienia STOGINET o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach.
8. Abonent nie może bez zgody STOGINET oddać w najem Urządzeń Dostępowych, wydzierżawić ich ani w inny sposób udostępnić ich do używania osobom trzecim, za odpłatą lub pod tytułem dzierżawczym .
9. Abonent zobowiązuje się powiadomić STOGINET o opuszczeniu lokalu w którym zainstalowane są Urządzenia Dostępowe.
10. Niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy(max 3 dni) Abonent jest zobowiązany do zwrotu Urządzeń Dostępowych w stanie nie gorszym, niż wskazywałaby na to ich normalna eksploatacja.
11. W przypadku braku możliwości zwrotu przez Abonenta Urządzeń Dostępowych /punkt 10/, Abonent zobowiązany jest zwrócić STOGINET kwotę umożliwiającą odtworzenie takich samych urządzeń. Zwrot ten nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
12. Na wniosek Abonenta i na jego koszt, Urządzenia Dostępowe mogą być przeniesione w inne, wskazane przez Abonenta miejsce, o ile według STOGINET istnieją warunki techniczne dla takiego przeniesienia.
13. W przypadku gdy uszkodzenie urządzeń Abonenta spowoduje uszkodzenie Urządzeń Dostępowych, wówczas koszty naprawy tych urządzeń ponosi Abonent, o ile uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji.
14. Abonent nie może bez zgody STOGINET wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, podłączyć do Łączy Dostępowych urządzeń nie należących do Abonenta lub użytkowanych przez Abonenta wspólnie z osobami trzecimi.
15. Kable, switche , huby, routery, anteny czynne lub założone w sieci STOGINET pozostają własnością sieci po rozwiązaniu umowy, wyjątkiem jest zapis w umowie abonenckiej kto jest właścicielem urządzenia zamontowanego w mieszkaniu abonenta.

§ 8 Serwis
1. STOGINET posiada pracujący 24 godziny na dobę system zarządzania, nadzoru i monitorowania sieci.
2. Abonent powinien korzystać wyłacznie z czynnego w godzinach wyznaczonych Telefonicznego biura Obsługi Klienta.
3. Abonent powinien zgłosić awarię pod numerem telefonu, podając opis oraz swoje dane wraz z adresem zamieszkania, brak danych uwaza sie za brak zgłoszenia
4. W przypadku awarii urządzeń należących do sieci STOGINET od daty zgłoszenia Abonentowi przysługuje bonifikata udzielana w kolejnym okresie rozliczeniowym w wysokości 1/30 Abonamentu za każdy rozpoczęty dzień awarii jeżeli łączny czas awarii przekroczył w danym okresie rozliczeniowym 24 godz. ciągłej przerwy w przypadku usługi Internet.
5. STOGINET dołoży starań aby zachować odpowiednią jakość usługi Internet, w tym prędkości transmisji, z tym, że Abonent akceptuje fakt, iż ze względu na naturę sieci Internet rzeczywiste zobowiązanie odnośnie parametrów prędkości transmisji ogranicza się wyłącznie do odcinka Łącza Dostępowego.

§ 9 Opłaty
1. Za usługę świadczoną na podstawie Umowy na rzecz Abonenta STOGINET otrzyma, wynagrodzenie obliczone na podstawie aktualnie obowiązującego Cennika z uwzględnieniem postanowień niniejszego Punktu: a) Za uruchomienie usługi Internet, Usług Dodatkowych Abonent zapłaci jednorazową opłatę instalacyjną w wysokości określonej w Umowie,
b) Za uruchomioną usługę Internet, Abonent będzie płacił STOGINET, za każdy okres rozliczeniowy z góry do dnia 14 -tego każdego miesiąca w wysokości określonej w Umowie, nowemu uzytkownikowi zostanie obliczona proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pozostałych od dnia uruchomienia do końca okresu rozliczeniowego .

§10Cennik
1.STOGINET zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika w każdym czasie, z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązujących przepisach regulujących świadczenie usług telekomunikacyjnych. O zmianach Cennika w zakresie Abonamentu płaconego przez Abonenta. STOGINET powiadomi Abonenta, z wyprzedzeniem co najmniej czternastu (14) dni.
2. Zmiany Cennika nie ulegną zmianom w okresie stałej 12 miesięcznej podpisanej Umowy w rozumieniu Stron.

§ 11 Faktura
1. STOGINET wystawia Abonentowi fakturę na kwotę Abonamentu, powiększoną o należny podatek VAT według stawki.
2. Pierwsza faktura opiewać będzie na kwotę opłaty instalacyjnej oraz pierwszy Abonament.
3. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty ich wystawienia, chyba że w fakturze wskazano inny termin.
4. W przypadku opóźnień w płatności, STOGINET zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę lub zmianę terminu opłat na datę wcześniejszą . Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy STOGINET , zmiana terminu opłat może być zmieniona początek miesiąca kalendarzowego

§ 12 Dodatkowe obowiązki Abonenta.
Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania STOGINET o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy.

§ 13 Cesja. Bez pisemnej zgody STOGINET, pod rygorem nieważności, Abonent nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.

§ 14 Zmiana Regulaminu.
Zmiany Regulaminu obowiązują Abonentów, którzy nie wypowiedzą Umów w terminie 14 dni od daty: a) doręczenia im zmian Regulaminu w przypadku konsumentów, b) ogłoszenia zmian na stronie internetowej STOGINET w przypadku podmiotów innych niż konsumenci.

§ 15 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopad 2013 rok.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum STOGINET Strona Główna -> STOGINET - sprawy sieci Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Możesz zmieniać swoje posty
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin